Terug verschillende nieuwe wagens binnengekomen!

Disclaimer

Deze website wordt u ter beschikking gesteld onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in deze contractuele bepalingen ("algemene gebruiksvoorwaarden"). Door uw toegang tot en gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Wijzigingen

Euro Car Center NV behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Euro Car Center NV en haar activiteiten. Alhoewel Euro Car Center NV zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Euro Car Center NV niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Euro Car Center NV een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Niets in deze website mag beschouwd worden als een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. Wanneer goederen of diensten toch uitdrukkelijk te koop worden aangeboden, dient de gebruiker er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent te koop aangeboden producten, zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. De aankoop van de producten zelf is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden.

Virussen en computermisdrijven

Euro Car Center NV onderneemt al het mogelijke om zijn website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. Euro Car Center NV heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Euro Car Center NV instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen samenwerking tussen Euro Car Center NV en de exploitanten van deze sites.

Afstand van aansprakelijkheid

De informatie die de website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp van wijzigingen. De informatie die de website bevat is niet contractueel bindend.

Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan Euro Car Center NV in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van - doch niet beperkt tot - verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking, informatie of inhoud van de website, virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven of de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als Euro Car Center NV of één van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid tot dergelijke schade.

Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Indien u niet kan instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Auteursrecht

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo's, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Euro Car Center NV of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Euro Car Center NV.

Bescherming van de privacy

Teneinde de verstrekking van informatie door Euro Car Center NV aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, emailadres of telefoon en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

Euro Car Center NV heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden.

Euro Car Center NV eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming.

U kunt ons op gelijk welk moment een kopie vragen van uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn en deze laten aanpassen.

Meer informatie omtrent bescherming van uw privacy kan u verkrijgen op het volgende email adres: info@eurocarcenter.be

Anti-spamming politiek

Spammen is het massaal versturen van mails naar personen die daar niet om verzocht hebben. Euro Car Center NV laat niet toe dat de eigen computers of het netwerk gebruikt worden voor het verspreiden van ongevraagde informatie of publicitaire mails aan zijn gebruikers.

Gebruik van dienst

De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden, de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Euro Car Center NV of derden, geen gebruik te maken om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden, de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen en geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten. Euro Car Center NV behoudt zich het recht voor bij de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgisch of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Gent hebben de bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.

Klachten

Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van het network van Euro Car Center NV kunnen gemeld worden, ofwel schriftelijk naar Brusselsesteenweg 612-614, 9050 Gentbrugge  of per e-mail naar info@eurocarcenter.be.

    ©Euro Car Center 2024

    - disclaimer